آزمایشگاه حامیران

02163511

نحوه استفاده از کلید فولاد

نحوه ی استفاده از کلید فولاد

فهرست مطالب

بنابر آنچه تاکنون گفته شد، روش های دستیابی به اطلاعات کتاب کلید فولاد را می توان به 8 مورد زیر تقسیم بندی کرد.

 

تعیین مشخصات فولاد های آلمانی براساس شماره استاندارد آنها

 

برای این منظور، باید فصل a17 مراجعه کنیم.از آنجا که در این فصل، اطلاعات فولادها براساس شماره استاندارد DIN تعریف کننده فولاد، ترکیب شیمیایی، معادل ISO و نامگذاری فولاد مستقیما بدست می آیند.اما اطلاعاتی نظیر کاربرد ها، خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی فولادها دراین بخش ارائه نشده اند و امکان دسترسی مستقیم به آنها وجود ندارد.بلکه باید از شماره گروه فولاد،  که درواقع شماره فصلی است که اطلاعات اختصاصی فولاد در آن قرار دارد استفاده شود.
چنانچه اطلاعات بدست آمده از فصول مختلف این کتاب کافی نباشند، باید به استاندارد های DIN تعریف کننده فولاد که شماره های آنها در ستون سوم اطلاعات فصل a17 ارائه شده اند مراجعه کنیم.به عنوان مثال در مورد فولاد ST37 با شماره استاندارد 1.0259 به استاندارد های DIN 1626 و DIN 1629 ارجاع داده شده است.

استانداردDIN تعریف کننده فولاد، اطلاعاتی راجع به کیفیت فولاد، شکل محصول و خواص آن در وضعیت های مختلف ارائه می دهد.همچنین راجع به چگونگی کنترل کیفیت از لحاظ مواد و ابعاد، طریقه سفارش براساس استاندارد و …اطلاعات کاربردی بدست می دهد. با مراجعه به کتابچه های استاندارد DIN آلمان که چهار جلد آن به آلیاژ های پایه آهن اختصاص داشته و براساس شماره ای استاندارد DIN تعریف کننده مرتب شده اند، می توان به راحتی به استاندارد تعریف کننده فولاد مورد نظر دست یافته و اطلاعات لازم را بدست آورد.

 

مشخصات فولادها براساس نامگذاری آن ها

 

برای این منظور از دو بخش 18و19 استفاده می شود. اگر فولاد مورد نظر در کشور آلمان تولید شده باشد، باید به فصل 18 و درغیر اینصورت به فصل 19 مراجعه کنیم.
همانطور که گفته شد قسمت سوم فصل 18 که حجم عمده  این فصل را تشکیل می دهد، لیستی است از نامگذاری فولادهای آلمانی که در مقابل نام هر فولاد، شماره استاندارد DIN، گروه (فصل) و کد عمده ترین تولید کننده آن ارائه شده است.این لیست بر اساس اعداد و حروف الفبای نامگذاری فولاد ها مرتب شده است.بنابراین با در دست داشتن نامگذاری فولاد دراستاندارد DIN آلمان، به راحتی می توان به شماره استانداردفولاد، گروه  کد عمده ترین تولید کننده فولاد دست یافت. با بدست آوردن شماره استاندارد فولاد، به فصل a17 رجوع کرده و مطابق آنچه که در روش اول (بخش 1) گفته شد، سایر مشخصات فولاد را پیدا می کنیم.همچنین برای دستیابی به اطلاعات اختصاصی فولاد ها از شماره گروه آن استفاده می کنیم. شماره گروه فولاد، هم در فصل18 و هم در فصل  a17 ارائه شده است.

مقاله پیشنهادی   اعوجاج و ترک خوردگی

در صورتی که نامگذاری فولاد متعلق به کشور های خارجی باشد، باید به قسمت دوم فصل 19 مراجعه کنیم. دراین قسمت از فصل 19، فولاد ها براساس اعداد و حروف الفبای نامگذاریشان مرتب شده اند و در مقابل نام هر فولاد، شماره صفحه، شماره ردیف، نام کشور تولید کننده و همچنین کد اختصاری عمده ترین تولید کننده آن ارائه شده است. بنابر این با در دست داشتن نام فولاد در استاندارد یک کشور خارجی، می توان با استفاده از شماره صفحه و شماره ردیف ( که برای هریک ا ز فولاد های خارجی تعریف شده در فصول 6، 10 و 16 ارائه شده است) به اطلاعات فولاد مورد نظر دست یافت.

 

تعیین مشخصات فولادها براساس کاربردهای آنها

 

چنانچه بخواهیم فولادی را براساس کاربرد های در نظر گرفته شده  انتخاب کنیم، ابتدا باید با استفاده از فهرست فصول کتاب، گروه (فصل) فولاد مورد نظر را بدست آوریم.سپس با مراجعه به قسمت مربوط به کاربرد های فولاد های معرفی شده در آن فصل، شماره استاندارد فولاد مورد نظر خود را استخراج کنیم.با بدست آوردن شماره استاندارد فولاد می توانیم به سایر مشخصات فولاد دست پیدا کنیم.

 

تعیین مشخصات فولادها براساس  ترکیب شیمیایی آن ها

 

تعیین مشخصات یک فولاد براساس ترکیب شیمیایی آن به دو صورت امکان پذیر است:
– اگر بتوان گروه آلیاژی فولاد را براساس ترکیب شیمیایی آن تعیین نمود، با مراجعه به گروه مربوطه و جستجو در آنالیز شیمیایی فولادهای آن گروه می توان نزدیک ترین آلیاژ به آلیاژ مورد نظر را یافته و سایر مشخصات آن را با توجه به شماره استاندارد آن بدست آورد.

مقاله پیشنهادی   سوپرآلیاژ چیست

– اگر بتوان محدوده شماره استاندارد یا علامت مشخصه فولاد را براساس ترکیب شیمیایی آن تعیین کرد، می توان با استفاده از فصول a17 یا 18 به سایر مشخصات فولاد دست یافت.لازم به ذکر است که نامگذاری فولادها در استاندارد DIN آلمان تا حدود زیادی با توجه به ترکیب شیمیایی آن ها صورت می گیرد.

تعیین کد اختصاری شرکت های تولید کننده یک فولاد

 

چنانچه فولاد مورد نظر در کشور آلمان تولید شده باشد، می  توان با در دست داشتن شماره استاندارد آن به فصل a17مراجعه کرده و کد اختصاری شرکت های تولید کننده آن را به دست آورد.اگر به جای شماره استاندارد فولاد علامت مشخصه آن را داشته باشیم، می توانیم به قسمت سوم فصل 18 مراجعه کنیم. دراین قسمت همانطور که قبلا نیز گفته شد درمقابل نام هرفولاد، شماره استاندارد، شماره گروه و کد اختصاری عمده ترین تولید کننده آن ارائه شده است. بنابراین کد اختصاری عمده ترین تولید کننده فولاد مورد نظر به صورت مستقیم بدست می آید و برای بدست  آوردن کدسایر شرکت های تولید کننده آن می توان از شماره استاندارد فولاد استفاده کرد.

اگرفولاد مورد نظر درکشوری غیر از آلمان تولید شده باشد، فقط امکان دسترسی به کد اختصاری عمده ترین تولید کننده آن وجود دارد.برای این منظور باید به قسمت دوم فصل 19  مراجعه کنیم.دراین قسمت در مقابل  نام هر فولاد، شماره صفحه، شماره ردیف، نام کشور تولید کننده و کد اختصاری عمده ترین تولید کننده آن ارائه شده است. ولی درهیچ یک از فصول کتاب، کد اختصاری سایر تولید کنندگان فولاد مورد نظر ارائه نشده است.درنتیجه باید به فصل 19 ارائه شده است، بسنده کنیم.

مقاله پیشنهادی   سختی سنجی به روش ویکرز

تعیین اسم، آدرس و سایر مشخصات شرکت های تولید کننده

 

همانطور که گفته شد، درفصول b17 و 19، برای هریک از فولادها، فقط کد اختصاری تولید کننده یا تولیدکنندگان فولادها ارائه شده اند.گاهی اوقات لازم است که درباره شرکت های تولیدکننده فولاد اطلاعات بیشتری داشته باشیم.این اطلاعات را می توان از فصول 18 و 19 بدست آورد.قسمت اول فصل 18 همانطور که قبلا نیز بیان شد، مربوط به مشخصات کامل شرکت های تولید کننده خارجی می شود.بنابراین با دردست داشتن کد شرکت مورد نظر می توان به این فصول مراجعه کرده و سایر مشخصات آن شرکت را بدست آورد.

تعیین شکل محصولات فولادی و روش تولید آنها در شرکت های آلمانی

 

درقسمت دوم فصل 18، لیستی ارائه شده است که باتوجه به شکل محصول و روش تولید آن به بررسی تولید یا عدم تولید انواع مختلف فولادها توسط شرکت های آلمانی می پردازد. این لیست براساس کد اختصاری شرکت های تولید کننده مرتب شده است.بنابراین با دردست داشتن کد اختصاری شرکت تولید کننده فولاد (که از فصول b17یا 18 بدست می آید) و با توجه به نوع فولاد، شکل محصول و روش تولید آن، می توان تعیین کرد که آیا محصول  مورد نظر توسط این شرکت تولید می شود یا خیر.

 

تعیین فولاد های معادل در استانداردهای کشور های مختلف

 

در صفحات پایانی سه فصل 6، 10 و 16لیستی از فولادهای معادل در استاندارد های 9 کشور صنعتی ارائه شده است.این لیست، براساس شماره استاندارد فولاد های معادل در استاندارد DIN  آلمان مرتب گردیده است.با استفاده از این لیست می توان به تعداد معدودی از فولادهای معادل در استاندارد های کشورهای مختلف دست یافت.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا