آزمایشگاه حامیران

02163511

آزمون های مکانیکی

عملکرد موفقیت آمیز فلزات در برآورده ساختن نیاز های طراحی ،شرایط کاری خاص و امکان تولید در ابعاد مناسب به میزان بسیار زیادی به خواص مکانیکی آن ها بستگی دارد که به منظور بررسی این خواص از آزمون های مکانیکی استفاده می شود. آزمایشگاه مکانیکی حامیران، قابلیت ارائه خدمات و انجام آزمون های کشش، فشار، خمش، بازخم و ضربه را بر اساس استانداردهای مختلف مربوط به محصولات فلزی اعم از آهنی و غیر آهنی مانند تیرآهن، نبشی، لوله، فنج، زانویی، پیچ و مهره، مقاطع جوشکاری شده و ... را دارا می‌باشد.

دستگاه کوانتومتری

آزمون کشش

این روش متداول ترین نوع آنالیز به منظور اندازه گیری عناصر موجود در نمونه های فلزی می باشد.

علم ریزساختار ها

آزمون خمش

این روش متداول ترین نوع آنالیز به منظور اندازه گیری عناصر موجود در نمونه های فلزی می باشد.

سختی سنجی ویکرز

آزمون ضربه

این روش متداول ترین نوع آنالیز به منظور اندازه گیری عناصر موجود در نمونه های فلزی می باشد.

تفاوت بین متالورژی و متالوژی

آزمون سختی سنجی

این روش متداول ترین نوع آنالیز به منظور اندازه گیری عناصر موجود در نمونه های فلزی می باشد.

پیمایش به بالا