آزمایشگاه حامیران

02163511

آزمون متالوگرافی

قیمت خدمات متالوگرافی

آزمون تاریخ قیمت
آماده سازی متالوگرافی
1401
آماده سازی متالوگرافی ویژه
1402
متالوگرافی
1401
متالوگرافی ویژه
1402

معرفی

آزمون متالوگرافی یکی از آزمون های مهم جهت تایید مواد و کنترل کیفیت حین تولید و طراحی و مهندسی معکوس قطعات صنعتی می باشد. یکی از مزیت های این روش این است که کارشناسان صنایع مختلف با استفاده از تحلیل ساختاری میتوانند دلایل شکست یا خوردگی در قطعات تولید شده را مشاهده کرده و بررسی نمایند.
آزمون متالوگرافی

روش انجام

متالوگرافی در مفهوم کلی عبارتست از آماده سازی نمونه ها به منظور بررسی میکروسکوپی و مطالعه ریزساختار مواد و تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی آنها.

دامنه ی کاربرد

كارشناسان متالورژی و تكنسين های این بخش از مجموعه آزمایشگاه ها، توانايی انجام بررسی متالوگرافی بر روی مواد مختلف اعم از آهنی و غيرآهنی را دارا می باشند. اين بررسی ها توسط ميكروسكوپ نوری در بزرگ نمايی های مختلف و توسط نرم افزار تحليل تصويری انجام می پذيرد و تلاش شده است تا تصاویر حاصل از متالوگرافی با بهترین کیفیت و بیشترین وضوح در اختیار مشتریان گرامی قرار گیرد.

استاندارد ها

ASTM E3 , ASTM E407 , ASTM E340 , ASTM E883 , ASTM E381 , ASTM A561 ,ASTM E1181 ,ASTM B487 ,ASTM A247 , INSO 1597-1 ,ASTM E45 ,ASTM E1077 ,ISO 18203
پیمایش به بالا