نحوه استفاده از کتاب کلید فولاد| (بخش دوم)3- تعیین مشخصات فولادها براساس کاربردهای آنها
چنانچه بخواهیم فولادی را براساس کاربردهای درنظر گرفته شده  انتخاب کنیم، ابتدا باید بااستفاده از فهرست فصول کتاب، گروه (فصل) فولاد مورد نظر را بدست آوریم.سپس با مراجعه به قسمت مربوط به کاربردهای فولادهای معرفی شده در آن فصل، شماره استاندارد فولاد مورد نظر خودرا استخراج کنیم.با بدست آوردن شماره استاندارد فولاد می توانیم به سایر مشخصات فولاد دست پیدا کنیم.
4- تعیین مشخصات فولادها براساس  ترکیب شیمیایی آن ها
تعیین مشخصات یک فولاد براساس ترکیب شیمیایی آن به دو صورت امکان پذیر است:
1. اگر بتوان گروه آلیاژی فولاد را براساس ترکیب شیمیایی آن تعیین نمود، با مراجعه به گروه مربوطه و جستجو در آنالیز شیمیایی فولادهای آن گروه می توان نزدیک ترین آلیاژ به آلیاژ مورد نظر را یافته و سایر مشخصات آن را با توجه به شماره استاندارد آن بدست آورد.
2. اگربتوان محدوده شماره استاندارد یا علامت مشخصه فولاد را براساس ترکیب شیمیایی آن تعیین کرد، می توان با استفاده از فصول a17یا 18 به سایر مشخصات فولاد دست یافت.لازم به ذکر است که نامگذاری فولادها در استا ندارد DINآلمان تا حدود زیادی با توجه به ترکیب شیمیایی آن ها صورت می گیرد.
5- تعیین کد اختصاری شرکت های تولید کننده یک فولاد
چنانچه فولاد مورد نظر در کشور آلمان تولید شده باشد، می  توان با در دست داشتن شماره استاندارد آن به فصل a17مراجعه کرده و کد اختصاری شرکت های تولید کننده آن را به دست آورد.اگر به جای شماره استاندارد فولاد علامت مشخصه آن را داشته باشیم، می توانیم به قسمت سوم فصل 18 مراجعه کنیم. دراین قسمت همانطور که قبلا نیز گفته شد درمقابل نام هرفولاد، شماره استاندارد، شماره گروه و کد اختصاری عمده ترین تولید کننده آن ارائه شده است. بنابراین کد اختصاری عمده ترین تولید کننده فولاد مورد نظر به صورت مستقیم بدست می آید و برای بدست  آوردن کدسایر شرکت های تولید کننده آن می توان از شماره استاندارد فولاد استفاده کرد.
اگرفولاد مورد نظر درکشوری غیراز آلمان تولید شده باشد، فقط امکان دسترسی به کد اختصاری عمده ترین تولید کننده آن وجود دارد.برای این منظور باید به قسمت دوم فصل 19  مراجعه کنیم.دراین قسمت در مقابل  نام هر فولاد، شماره صفحه، شماره ردیف، نام کشور تولید کننده و کد اختصاری عمده ترین تولید کننده آن ارائه شده است.ولی درهیچ یک از فصول کتاب، کداختصاری سایرتولید کنندگان فولاد مورد نظر ارائه نشده است.درنتیجه باید به فصل 19 ارائه شده است، بسنده کنیم.
6- تعیین اسم، آدرس و سایر مشخصات شرکت های تولید کننده
همانطور که گفته شد، درفصول b17 و 19، برای هریک از فولادها، فقط کد اختصاری تولید کننده یا تولیدکنندگان فولادها ارائه شده اند.گاهی اوقات لازم است که درباره شرکت های تولیدکننده فولاد اطلاعات بیشتری داشته باشیم.این اطلاعات را می توان از فصول 18 و 19 بدست آورد.قسمت اول فصل 18 همانطور که قبلا نیز بیان شد، مربوط به مشخصات کامل شرکت های تولید کننده خارجی می شود.بنابراین با دردست داشتن کد شرکت مورد نظر می توان به این فصول مراجعه کرده و سایر مشخصات آن شرکت را بدست آورد.
7- تعیین شکل محصولات فولادی و روش تولید آنها در شرکت های آلمانی
درقسمت دوم فصل 18، لیستی ارائه شده است که باتوجه به شکل محصول و روش تولید آن به بررسی تولید یا عدم تولید انواع مختلف فولادها توسط شرکت های آلمانی می پردازد. این لیست براساس کد اختصاری شرکت های تولید کننده مرتب شده است.بنابراین با دردست داشتن کد اختصاری شرکت تولید کننده فولاد (که از فصول b17یا 18 بدست می آید) و با توجه به نوع فولاد، شکل محصول و روش تولید آن، می توان تعیین کرد که آیا محصول  مورد نظر توسط این شرکت تولید می شود یا خیر.
8-تعیین فولاد های معادل در استانداردهای کشور های مختلف
در صفحات پایانی سه فصل 6، 10 و 16لیستی از فولادهای معادل در استاندارد های 9 کشور صنعتی ارائه شده است.این لیست، براساس شماره استاندارد فولادهای معادل در استاندارد DIN  آلمان مرتب گردیده است.با استفاده از این لیست می توان به تعداد معدودی از فولادهای معادل در استاندارد های کشورهای مختلف دست یافت.

 

امتیاز به این مطلب:
امتیاز 5 از 5 - 7 رای


1399/08/28 - 13:43 دانشنامه متالورژی

ثبت نظر جدید

نظر خود را در مورد این مطلب از طریق فرم زیر ثبت نمایید..

بازگشت