آزمایشگاه ها - مکانیکی
عملکرد موفقیت آمیز فلزات در برآورده ساختن نیاز های طراحی ،شرایط کاری خاص و امکان تولید در ابعاد مناسب به میزان بسیار زیادی به خواص مکانیکی آن ها بستگی دارد که به منظور بررسی این خواص از آزمون های مکانیکی استفاده می شود.

آزمایشگاه مکانیکی حامیران مجهز به دستگاه آزمون کشش با ظرفیت 100تن جهت کشش نمونه های فلزی آهنی و غیر آهنی بدون وجود محدودیت در شکل و اندازه نمونه های اولیه ،می باشد. همچنین به واسطه طراحی و تولید فک های مخصوص،این بخش امکان کشش کلیه سایز های پیچ و مهره را دارد.

آزمون های خمش و فشار نیز توسط این دستگاه انجام می شود .همچنین علاوه بر آن، دستگاهی نیز مخصوص آزمون خمش ،به  انجام این آزمون می پردازد.

این آزمایشگاه مجهز به دستگاه آزمون ضربه با ظرفیت 300 ژول نیز می باشد.همچنین آزمون های سختی سنجی ماکرو به روش های برینل،راکول و ویکرز و میکرو سختی سنجی و سختی سنجی پرتابل از دیگر توانایی های این بخش می باشند.

خدمات قابل ارائه

استاندارد مربوط

آزمون کشش

BS EN ISO6892-ASTM A370, ASTM B557M, ASTM E8/E8M

آزمون ضربه

ASTM E23, ASTM A370

آزمون کشش مقطع کامل پیچ ها و اتصالات

ISO 898-1

آزمون بارگواه (پیچ و مهره)

ISO 898-1

آزمون صحت کلگی

ISO 898

آزمونload   Wedge

ISO 898-1

آزمون خمش 

ASTM A370,

آزمون کشش (میلگرد های آج دار)

ISIRI 3132

آزمون سختی سنجی برینل

ASTM E10

آزمون سختی سنجی ویکرز

ASTM E92-IS0 6507

آزمون سختی سنجی راکول

ASTM E18-ISIRI 7811

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

بازگشت