تجهیزات مدرن


یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده در کیفیت و دقت نتایج ، استفاده از تجهیزات مدرن و پیشرفته می باشد که با توجه به حساسیت موضوع کلیه آزمون های انجام شده در آزمایشگاه متالورژی حامیران  توسط پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های اروپایی و آمریکایی انجام می شود.

بازگشت