درباره ما - تائیدیه ها


گواهینامه ISO /IEC 17025

این استاندارد تعیین کننده الزامات عمومی برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون می باشد.این استاندارد به گونه ای تدوین شده است که الزامات استاندارد  ISO 9001 که به خدمات آزمون مربوط می شود را نیز شامل می گردد و در عین حال الزامات فنی مورد نیاز برای احراز صلاحیت فنی را نیز تعیین می کند.

از این رو آزمایشگاه متالورژی حامیران با توجه به لزوم کسب اطمینان از دقت و صحت نتایج ارائه شده و همگام سازی با الزامات بین المللی موفق به اخذ این گواهینامه از موسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (NACI) به شماره تایید صلاحیت 845  شده است.

بازگشت