آزمایشگاه ها - آزمون های غیر مخرب


آزمون های غیر مخربNDT) )، روش هایی جهت تشخیص عیوب و نواقص سطحی و داخلی قطعات بدون ایجاد آسیب و تخریب در آنها هستند و نقش بسیار مهمی را در تضمین کیفیت و ایمنی قطعات و تجهیزات دارند. با استفاده از تست های غیر مخرب، می توان عیوب موجود در قطعات از جمله تخلخل ها و حفره های داخلی، ترک ها، ناخالصی ها، ناپیوستگی های سطحی و داخلی و انواع عیوب دیگری که در حین تولید و یا کار با آنها ایجاد می شود، را بررسی و آشکار نمود. استفاده از تکنیک‌های غیر مخرب و روش‌های آن توسط کارشناسان مجرب و دارای گواهینامه های سطح دو و سه بین المللی، باعث صرفه‌جویی با ارزش و گارانتی کیفیت سیستم‌ها و محصولات مهندسی شده، می گردد و محققان و مهندسان را قادر می سازد تا یکپارچگی قطعات و ویژگیهای آن را مورد ارزیابی قرار دهند.

برخی از این آزمون ها به شرح زیر می باشد:

-آزمون بازرسی اولتراسونیک Ultrasonic Testing (UT) 

- آزمون بازرسی به روش ذرات مغناطیسی Magnetic Particle Testing (MT) 
- آزمون بازرسی به روش مایعات نافذ Liquid Penetrant Testing (PT) 
- آزمون بازرسی چشمی Visual & Optical Testing (VT) 

-آزمون رادیوگرافی اشعه ایکس (RT)

-آزمون ضخامت سنجی التراسونیک

-آزمون فراصوتی آرایه فازی (فیزره)

 

 



بازگشت