آزمایشگاه ها - خوردگی


آزمایشگاه خوردگی

بسیاری ازمحصولات فلزی به دلیل کاربردشان در شرایط خاص باید از لحاظ مقاومت به خوردگی تحت آزمون قرار گیرند.

آزمون سالت اسپری یک روش آزمون استاندارد برای ارزیابی میزان خوردگی فلزات رنگ خورده و پوشش داده شده است که بوسیله ایجاد شرایط خوردگی تسریع شده در دستگاه سالت اسپری می توان میزان حفاظت سطح پوشش در برابر خوردگی را مورد بررسی قرار داد.بازگشت