متالوگرافی


متالوگرافی در مفهوم کلی عبارتست از آماده سازی نمونه ها به منظور بررسی میکروسکوپی و مطالعه ریزساختار مواد و تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی آنها. كارشناسان متالورژی و تكنسين های این بخش از مجموعه آزمایشگاه ها، توانايی انجام بررسی متالوگرافی بر روی مواد مختلف اعم از آهنی و غيرآهنی را دارا می باشند. اين بررسی ها توسط ميكروسكوپ نوری در بزرگ نمايی های مختلف و توسط نرم افزار تحليل تصويری انجام می پذيرد و تلاش شده است تا تصاویر حاصل از متالوگرافی با بهترین کیفیت و بیشترین وضوح در اختیار مشتریان گرامی قرار گیرد.بازگشت